مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره نفس (آویسا)

با مجوز رسمی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و اداره کل بهزیستی استان اصفهان

کتاب روانشناسی کمال

نوشته دکتر دوآن شولتز

ترجمه گیتی خوشدل

به عقیده مزلو کسانی که از سلامت کاملی برخوردارند ، از موضوعات و اشخاص دنیای پیرامونشان شناخت عینی دارند . آنها جهان را آنگونه که می خواهند یا نیاز دارند باشند نمی نگرند ، بلکه همانگونه که هست میبینند ولی شخصیتهای ناسالم جهان را با قالب ذهنی خویش ادراک می کنند و می خواهند به زور آن را به شکل ترس ها ، نیاز ها و ارزشهای خود درآورند . مزلو مینویسد : (( روان نژند از لحاظ عاطفی بیمار نیست . بلکه شیوه شناخت او نادرست است )). چناچه تصویر انسان از جهان و دیگر مردم ، تصویری ذهنی باشد ، نمی توان با آنها رویاروی شد یا رابطه متقابل برقرار ساخت . هر اندازه بتوانیم واقعیت عینی تر منعکس کنیم ، بهتر میتوانیم  از عهده ی استدلال منطقی برآییم ، به نتایج درست برسیم ، و کلا از لحاظ عقلانی از کارایی ببیشتری برخوردارد باشیم . 

اشخاص کاملا سالم از” انجام دادن کارها ” یا ” سپردن راه” اگرنه بیشتر ، دست کم به همان اندازه ی رسیدن به مقصد لذت می برند و همچنین می توانند خیر و شر و درست و نادرست را از هم تمییز دهند ، حال آنکه اشخاصی که از سلامت روان کمتری برخوردارند ، در مسائل اخلاقی غالبا سرگشته یا بی ثباتند . و به اقتضای موقعیت ، میان درست و نادرست دچار نوسان و دودلی می شوند . به عکس ، خواستاران تحقق خود دارای معیارهای اخلاقی کاملا مشخصی هستند که در هیچ موقعیتی آن را رها نمی کنند .

شخصیتهای سالم خودکفا هستند و استقلال شدیشان ، آنهارا در برابر بحرانها و محرومیتها مقاوم و آسیب ناپذیر می سازد . خواستاران تحقق خود بداقبالی ها را تقریبا احساس نمیکنند ، همان بداقبالی هایی که ممکن است کسانی را که از سلامت روان کمتری برخوردارند از پای درآورد . و درمیان رویدادهایی که اشخاص تقریبا ناسالم آنها را فاجعه میپندارند ، وقار ذاتی خویش را حفظ می کنند .

کسانی که سلامت روان کمتری برخوردارند ، برای ارضای انگیزه های کمبود ، به شدت به دنیای واقعی متکی اند . هر آنچه این اتکا را تهدید کند ، برایشان وحشت انگیز است . بدون دیگران ، از چنین افرادی چه کاری ساخته است ؟ چگونه می توانند زنده بمانند ؟

مزلو دریافت خواستاران تحقق خود در مواقعی می توانند همانند سایر افرادی که از سلامت روان کمتری برخوردارند ، نادان ،بی فکر و خشم انگیز و خودپسند و بیرحم و بدخلق باشند . همچنین ، کاملا بری از احساس گناه و اضطراب و شرمساری و نگرانی یا تعارض نیستند . به هر جهت ، این کاستیها در اشخاص سالم کمتر از کسانی که از سلامت روان کمتری برخوردارند دیده می شود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید.