اسامی و حیطه فعالیت روانشناسان و مشاوران کلینیک آویسا

پذیرش مرکز

مدیر و مسئول فنی مرکز مشاوره آویسا و نفس

زهرا لاهیجانیان

مسئول پذیرش و مدیر امور مالی

سمانه خالقی​

مسئول پذیرش

زهرا محمدی​

متخصصین

فوق تخصص روانشناسی کودکان با نیازهای خاص از دانشگاه شفیلد انگلستان،

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

روانشناس کودک، افراد با نیازهای خاص، خانواده، مهاجرت، اعتماد به نفس و انگیزش

دکتر قاسم نوروزی​

متخصص روانشناس بالینی، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

روانشناس بالینی، کودک، نوجوان، خانواده، پیش از ازدواج و درمانگر سلف هیلینگ

دکتر زهره لطیفی​

متخصص روانشناس بالینی، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه غیرانتفاعی فیض الاسلام

درمانگر اختلال های خلقی، اضطرابی و وسواس

دکتر پریناز سجادیان

مشاور خانواده و نوجوان، استاد حوزه و دانشگاه

بتول زاهد​

مشاور نوجوان، تحصیلی، مسیر شغلی و پیش از ازدواج

دکتر امیرصالح امین جعفری​

مشاور خانواده، پیش از ازدواج و زوج درمانی

مریم صانعی​

مشاور کودک، درمانگر مشکلات عاطفی و رفتاری کودک، بازی درمانگر

دکتر منصوره طالبیان

متخصص و درمانگر سلف هیلینگ (خودشفابخشی)

مهدی مروی

روانشناس کودک و خانواده، مشاوره پیش از ازدواج و وسواس

زهرا لاهیجانیان​

روانشناس کودک و نوجوان، روانسنج و درمانگر اختلال های یادگیری کودکان

دکتر منصوره مقتدایی​

مشاور خانواده و سکس تراپیست

فرشیده زندی فر​

مشاور خانواده، پیش از ازدواج و شغلی

خانم فاطمه نیلی​

مشاور خانواده و زوج درمانگر

آقای امیر هلاکویی

روانشناس بالینی، نوروتراپیست در حوزه ADHD، افسردگی و اضطراب

دکتر روشنک مرادی​

روانشناس کودک، درمانگر اختلال های یادگیری کودکان

دکتر خدیجه بلکامه​

روانشناس مثبت گرا، حیطه فردی و مشاوره تحصیلی

دکتر فرزانه صدیقی

روانشناس کودک، درمانگر اختلال های اضطرابی، رفتاری و اختلال یادگیری کودکان

آسیه محسنی​

روانشناس بالینی، مشاور نوجوان، پیش از ازدواج و طلاق، اعتیاد

حسن اسد زاده​

روان شناس کودک و خانواده
درمانگر اختلال نقص توجه-بیش فعالی(ADHD)

زهره السادات رضوی

گفتار درمانگر

راضیه خامی​

روانپزشک

دکتر مریم محمدیان

روانپزشک

دکتر یوسف اسماعیلی نژاد