کارگاه تخصصی Self-Healing (خودشفا بخشی)

جدید ترین رویکرد روانشناختی دنیا به ویژه در درمان بیماران روانی و سایکوسوماتیک

مدرسین:

دکتر زهره لطیفی

(روانشناس ، عضو هیئت علمی ومدیر گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور اصفهان)

استاد مهدی مروی

(روانشناس و دانش آموخته ی نظریه پردازی دکتر الکس لوید”نظریه پرداز درمان سلف هیلینگ)

 

آدرس محل برگزاری:

آدرس: اصفهان، دروازه دولت، ابتدای خیابان طیب، روبه روی شیرینی خورشید،مجموعه ماتا،ورودی۲،طبقه۳،واحد۳۰

ثبت نام:

۳۲۳۴۹۹۹۳

۰۹۱۳۵۹۶۰۶۰۱

۰۹۹۰۰۲۰۹۱۳۴