کارگاه آموزشی بازی درمانی(دوره تربیت بازی درمانگر)

مدرس: دکترسید محسن اصغری نکاح (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)

پنج شنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه

آدرس محل برگزاری:

آدرس: اصفهان، دروازه دولت، ابتدای خیابان طیب، روبه روی شیرینی خورشید،مجموعه ماتا،ورودی۲،طبقه۳،واحد۳۰

ثبت نام:

۳۲۳۴۹۹۹۳

۰۹۱۳۵۹۶۰۶۰۱

۰۹۹۰۰۲۰۹۱۳۴