دکتر قاسم نوروزی

فوق تخصص روانشناسی کودکان با نیازهای خاص از دانشگاه شفیلد انگلستان استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان